Vedtægter

Struer Kajakklubs vedtægter pr. 2/2-2020

Navn §1
Klubbens navn er STRUER KAJAKKLUB.
Klubben er stiftet den 24. marts 1941. Dens hjemsted er Struer Kommune.
Klubbens stander er rød med byvåbnet i hvidt.

Formål § 2
Klubbens formål er:
– at fremme interessen for kano- og kajaksporten og drive denne under betryggende sikkerhedsforhold iflg. gældende sikkerhedsregler.
– at træne og afholde konkurrencer på klubbasis og sammen med andre klubber.
– at skabe mulighed for samvær med andre med interessefællesskab samt arrangere fællesture m.m.
– at skaffe kano- og kajakroere husrum til både

Medlemmer § 3
Som aktive medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Alle medlemmer indmeldes individuelt og registreres med navn, adresse, fødselsdag og –år.
Som æresmedlem kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen at udnævne en person, som gennem sit medlemskab har ydet en indsats af stor sportslig eller arbejdsmæssig betydning for klubben. Et æresmedlem betragtes som aktivt medlem på alle måder og er endvidere kontingentfrit.
Som passivt medlem kan optages enhver person, som gennem medlemskab ønsker at støtte klubben. Passive medlemmer har ikke stemmeret på klubbens generalforsamling.

Gæstemedlemskab kan bevilges hvis en person kan dokumentere fuldt medlemskab af en anden kano- og kajakklub. Gæstemedlemmer har ikke stemmeret på klubbens generalforsamling.

Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter samt ordens- og sikkerhedsregler (jfr. bl.a. § 7), herunder at efterleve DKF´s sikkerhedsbestemmelser.

Kontingent § 4
Kontingent for den forestående sæson fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker perioden 01.januar til 31. december. Kontingentet er helårligt og skal indbetales senest 01. maj. Ved indmeldelse efter 01. august betales halvt kontingent.
Gæstemedlemmers kontingent udgør 50% af ordinær kontingent.

Bestyrelsen kan desuden, hvor særlige forhold taler herfor, fastsætte lempelser i kontingent for enkelte medlemmer eller en gruppe af medlemmer. Såfremt bestemmelsen skal være af varig karakter, skal denne tilpasses øvrige kontingent-bestemmelser på førstkommende generalforsamling.

Udmeldelse § 5
Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Frist for udmeldelse i klubåret kan fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer på grund af kontingentrestance eller aktiviteter, der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser, herunder brug af stoffer, der er opført på DIF´s dopingliste.
Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved en generalforsamling, men eksklusionen har ikke opsættende virkning for perioden fra bestyrelsens beslutning til førstkommende generalforsamling, hvor eksklusionen kan prøves.

Generalforsamling § 6
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Kun generalforsamlingen kan give, forandre eller ophæve klubbens vedtægter.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel til samtlige medlemmer/medlemshusstande